top of page
Team Meeting

ליווי עסקי פרקטי לבעלי עסקים

מתן יעוץ כלכלי תמחירי בנושאים  שונים

בין הנושאים לבחירה שיכללו בליווי החשבונאי הפיננסי שנעניק לבעל העסק:

א. התנהלות חשבונאית נכונה בעסק -כללי הזהב בניהול העסק

ב. התנהלות נכונה מול רשויות המס ודגש על הוראות נהול ספרים בעסק

ג. קריאת הדוחות הכספיים בעסק והדרכה להתנהלות נכונה מול רואה החשבון

ד.  הכנת ומעקב אחר תוכנית העסקית בעסק (בהיבט הפיננסי)

ה. התנהלות שוטפת בעסק מול הבנקים ונותני אשראי

ו. נהול תזרים מזומנים בעסק

ז. תימחור והמחרה בעסק

ח. מיתוג ובידול בעסק

ט. תמהיל השיווק הנכון בעסק

י. ניהול ההון האנושי בעסק - הנעת וניהול עובדים

יא. בדיקת הביטוחים הפנסיונים  של העובדים ובעל השליטה בעסק /בחברה

ליווי לעסק צומח

"מעסק קטן לעסק גדול -מבלי לאבד את הראש ומבלי לשלם הרבה מס "

בליווי זה,  אתווה את  הדרך בה צריך להתנהל נכון מול רשויות המס לחסוך במיסים ולהגדיל את הנטו   , וכך להגביר את המוטיבציה לבעל העסק לגדול בצורה נכונה מבלי לפחד מההשלכות הירוקרטיות ומיסוייות מול רשויות המס .

היתרונות לבעלי העסק

1. ידע וכלים פשוטים להתנהלות חשבונאית ופיננסית נכונה בעסק

2. ידע כיצד לחסוך במס גם בעת הגדלת הכנסות

3.הגברת המוטיבציה להגדיל את ההכנסות

4. אחוזי ההצלחה והרווחיות של בעלי העסקים יגדלו

תועלות בשורה התחתונה !

v   התגברות על חסמים שמונעים בעלי עסקים רבים לגדול.

v   ליווי מקיף של בעל העסק להגדלת הרווח נטו בעסק והתנהלות פיננסית וכלכלית נכונה

v   יותר כסף בעסק

v  יותר שליטה לבעל העסק

bottom of page