top of page
Meeting Room Business

השירותים שלנו:


ייעוץ ופיתוח פנים ארגוני- ייעוץ ופיתוח ארגוני הינו תחום המתמקד בארגון ובתהליכים בתוכו ובסביבתו, ונועד לשפר את תפקודו.

התהליך כולל מיפוי מלא של המבנה הארגוני, בעלי התפקידים השונים וכלל התהליכים הפנים ארגוניים והשפעתם על התוצאות הכלליות, התרבות וכפועל יוצא התוצאות הכלכליות של הארגון. מטרתו של תהליך הייעוץ הינו לעזור לארגון להשיג את מטרותיו ולצמוח, תוך שהוא מצמיח את העובדים, מסייע להבראת תהליכים אשר הקשו על התפקוד השוטף של הארגון ומתוך מטרה אמתית למקסם את היכולות.

ייעוץ ארגוני ברגעי משבר בארגון, כגון מצבים של החלפת בעלים, מיזוג חברות או שינוי שירותי/מוצרי החברה אשר מצריך שינוי במתווה החברה, בתרבות הארגונית ו/או בשינוי תפקידים.

התהליך נעשה בשיתוף פעולה מלא על הצוות הניהולי, צוות העובדים וכמובן הנהלת החברה

 

שירותי מנטורינג-
עבור חברות בתהליכי צמיחה או שינוי (כגון סטארטפים), בתהליכי החלפת מנכ"לים ו/או כל תהליך אשר עלול להשפיע על מבנה, אסטרטגיה ותרבות ארגונית.

ליווי אישי של כלל הנוגעים בדבר תוך בחינת אפקטיביות והתאמת הצרכים באופן מלא.

שירותי מנטורינג אישיים- ליווי אישי עבור תפקידי מפתח בארגון, החל מתפקידי C Level ו/או תפקידים המהותיים לתפקודו השוטף או מאגר ידע בארגון.

שירותי מנטורינג עבור עתודה ניהולית- ליווי עובדים המיועדים להשתלב בתפקידים בכירים וצריכים כלים על מנת "לצמוח" לתפקיד המיועד.

 

פיתוח מיומנויות והדרכות מכירה- בחינת תהליכים קיימים/חסרים בארגון, בחינת האסטרטגיה והיעדים לצורך מקסום היכולות הפנים ארגוניות והכשרת אנשי "מפתח" שאותרו לכך בארגון תוך התאמה לחזון ולערכי החברה.
 

שירותי איתור והשמת בכירים C Level .

 

תהליכים פנים ארגוניים:

ליווי פרטני של עובדי חברה בתהליכי קליטה/סיום העסקה/פרישה.

ליווי פרטני/קבוצתי של עובדים בחברה לצורך פיתוח מיומנויות בינאישיות.

bottom of page